ورزش در دیابت

ورزش در دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

عوارض بیماری دیابت

عوارض بیماری دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

افزایش قند یا هیپرگلایسمی

افزایش قند یا هیپرگلایسمی

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

دیابت در بیماری

دیابت در بیماری

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

روش صحیح اندازه گیری قد و وزن

روش صحیح اندازه گیری قد و وزن

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 9 ماه پیش

هیپوکندروپلازی، آکندروپلازی

هیپوکندروپلازی، آکندروپلازی

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 9 ماه پیش

دیابت نوع 1 و 2

دیابت نوع 1 و 2

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 9 ماه پیش

انواع انسولین و نحوه تزریق

انواع انسولین و نحوه تزریق

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 10 ماه پیش

غربالگری بیماریهای متابولیک مادرزدای

غربالگری بیماریهای متابولیک مادرزدای

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 12 ماه پیش

درمانهای نوین دیابت نوع ۱

درمانهای نوین دیابت نوع ۱

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 12 ماه پیش