نسبت انسولین به کربوهیدرات

زمان تقریبی مطالعه : کمتر از یک دقیقه
نسبت انسولین به کربوهیدرات

نسبت انسولین به کربوهیدرات به مقدار گرم کربوهیدراتی اطلاق می­شود که هر واحد انسولین آن را پوشش می­دهد. بصورت پایه هر واحد انسولین را برای پوشش دادن 1 واحد کربوهیدرات اختصاص می­دهیم اما این مقدار در هر فرد با افزایش سن در یک فرد و در طول یک روز در یک فرد متغییر است. برای محاسبه دقیق آن لازم است ابتدا قندهای بیمار را با تنظیم تجربی انسولین تنظیم کنیم و بعد از آن از فرمول زیر برای محاسبه حساسیت به انسولین استفاده کنیم.

نسبت انسولین به کربوهیدرات = 500 بخش بر مجموعه کل انسولین کوتاه اثر و بلند اثر

عدد به دست آمده به گرم است و اگر بطور مثال عدد 15 به دست آید یعنی برای پوشش دادن هر 15 گرم (1 واحد) کربوهیدرات، 1 واحد انسولین نیاز است. اگر بطور مثال عدد 30 به دست آید، یعنی برای پوشش دادن هر 30 گرم (2 واحد) کربوهیدرات 1 واحد انسولین  نیاز است.

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی
جمعه، 12 اسفند 1401


محاسبه حساسیت به انسولین

محاسبه حساسیت به انسولین

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

شمارش کربوهیدرات (قند)

شمارش کربوهیدرات (قند)

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

تغذیه در دیابت

تغذیه در دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

کتواسیدوز دیابتی و درمان

کتواسیدوز دیابتی و درمان

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

هیپوگلیسمی یا افت قند

هیپوگلیسمی یا افت قند

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

ورزش در دیابت

ورزش در دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

عوارض بیماری دیابت

عوارض بیماری دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

افزایش قند یا هیپرگلایسمی

افزایش قند یا هیپرگلایسمی

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

دیابت در بیماری

دیابت در بیماری

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

دیابت نوع 1 و 2

دیابت نوع 1 و 2

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 9 ماه پیش

نظر شما

متن نظر